เที่ยวเขตทหารทั่วไทย หัวใจลัลล้า เส้นทาง ที่ 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน ชะอำ วันที่ 17-19 พย.2555 ราคาท่านละ 2,499 บาท


ตำแหน่ง : เพชรบุรี อ.แก่งกระจาน

โดยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

เส้นทางเพชรบุรี-แก่งกระจาน-ชะอำ

พิพิภัณฑ์กองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ - ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำ เขาย้อย

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตร พันกร แกะสลักจากไม้การบูรหอม

-ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน-ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

เดินทางวันเสาร์ที่ 17-วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555

วันเสาร์ที่ 17 พย.55  พิพิธภัณฑ์กองทัพบกฯ กรุงเทพฯ-ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ-เจ้าแม่กวนอิม

07.30 น.       พร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วย รอให้การต้อนรับ ณ.สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี

08.00 น.       ออกเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชดำเนิน เยี่ยมชม อาวุธโบราณ

                  ที่กองทัพบกเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย จนถึงสงครามเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมี  ห้องจัดแสดงธงชัยเฉลิมพล

                  ห้องเครื่องแบบและเครื่องหมายทหาร และห้องจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์                          

10.00 น.       ออกเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรี                                                                                                                                         

11.30 น.       เดินทางถึงหมู่บ้านไทยทรงดำ รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำของชาวไทยทรงดำ จากนั้นเชิญชมและชิม

                   การสาธิตทำผม, การแต่งกาย, การทำอาหารและขนมพื้นบ้าน,การทำลูกช่วง  และสานพัดใบตาล (สามารถลงมือทำเองและนำกลับบ้านได้)

                   เป็นต้น ได้เวลาสมควรออกเดินทางต่อ

15.00 น.       เดินทางถึง อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์ กวนอิม เพชรบุรี  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร แกะสลักจากไม้การบูรหอม

                   ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม แดนพุทธเกษตร หุบเขาสี่อริยสงฆ์ แดนห้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ แดนฮินดู-พราหมณ์ แดนสุขาวดี แดนสิบสองนักกษัตร

                   แดนมหายาน-เต๋า นิทรรศการพระพุทธศาสนาหินยาน, มหายาน เป็นต้น

17.00 น.       เดินทางเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ท.....................บริเวณแก่งกระจาน ผ่อนคลายอิริยาบท และสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการที่ทางที่พักจัดไว้ให้

18.30 น.       รับประทานอาหารเย็น พร้อมสนุกสนานกับ กิจกรรมการแสดงของทีมงาน

20.30 น.       เชิญท่านเข้าสู่ที่พัก นอนหลับฝันดี

 

วันอาทิตย์ที่ 18 พย.  ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน ศูนย์สาธิตโครงการพิเศษหุบกระพง  Santorini Park

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก

08.30 น.       ออกเดินทางไปยังค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน ชมการสาธิตการดำรงชีพในป่า  ร่วมสนุกกับฐานต่าง ๆ

                  สถานีทดสอบกำลังใจ ท่านใดสมัครใจโดดหอ ประดับปีก รับประกาศนียบัตรจากค่ายทหารได้ (ไม่รวมค่าบริการโดดหอและประดับปีก)

                  รับประทานอาหารเที่ยง   จากนั้นออกเดินทาง

14.00 น.       เดินทางถึงโครงการสหกรณ์หุบกระพง ชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง,

                   เลี้ยงโคขุน, ป่าศรนารายณ์, ปลูกผักปลอดภัย,ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

16.30 น.       ออกเดินทางไปยัง Santorini Park สถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ พบกับร้านค้าชั้นนำ ร้านอาหาร และเครื่องเล่นแปลกใหม่

                  ท่ามกลางบรรยากาศสถาปัตยกรรมจากเกาะซานโตโรนี่ ประเทศกรีซ ได้ตามอัธยาศัย

18.00 น.       ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.30 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

***************************************************

 อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ ท่านละ     2,499.- บาท

                             เด็กท่านละ    1,999.- บาท      (อายุต๋ำกว่า 10 ปีไม่มีเตียง)

อัตราค่าบริการประกอบด้วย 

  1. ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน จำนวน 1 คืน                     2. ค่ารถ         3.ค่ามัคคุเทศก์
  2. ค่าเข้าชม กิจกรรมในค่ายทหาร ยกเว้น การกระโดดหอสูง ประดับปีก
  3. อาหาร 5 มื้อ (ไม่รวมมื้อเย็นวันสุดท้าย)           6.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท

 อัตราค่าบริการไม่รวมถึง  ค่าวีซ่าหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กรณีที่ไม่ใช่คนไทย, ค่าภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 หมายเหตุโปรแกรมกำหนดการเดินทางและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่าใช้จ่าย

ข้อตกลงในการให้บริการ

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณติ๋ม คุณส้ม  : 

โทร.02-4108880 ถึง 1, มือถือ 081-7553381

ท่านสามารถชมโปรแกรมราคาพิเศษอื่น ๆ ได้ที่ www.primasiam108tour.comติตด่อ : บริษัท โกลเด้น สตาร์(อินเตอร์เนชั่นแนล) กรุ๊ป จำกัด
โทร : 02-5592282
อีเมล์ : -
เว็บไซท์ : -
เที่ยวสบายกระเป๋า ทั่วไทย 5 ภูมิภาค กับ สทน.
ค้นหาข้อมูลเว็บไซท์ใหม่ สทน.

การบริการท่องเที่ยวไทยภายใต้กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาชิกใหม่ สทน.
ADT2-0996-0360
บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลลิตี้ จำกัด
ADT2-0997-0360
โรงแรมอัล มีรอซ (บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด)
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ


สทน. บูมเส้นทางระเบียงศรษฐกิจ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
599/29 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2192 1924-6 โทรสาร.0 2192 1951-2
E-mail: adt01@domesticthailand.com website : http://www.domesticthailand.com