เพชรบูรณ์-เขาค้อ-พิษณุโลก

นมัสการพระพุทธมหาธรรมราชา-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

พระตำหนักเขาย่า-หอสมุดนานาชาติ-อนุสาวรีย์เขาค้อ-พระพุทธชินราช

พัก เขาค้อวัลเล่ย์ รีสอร์ท

 

 

 

15-16 ธ.ค.  ธันวาคม  2555 ราคา 

3,800.-

 

 

 

 

โทร. 02-277-0000  แฟกซ์. 02-274-9111 
www.tangmotour.com
www.facebook.com/tangmotourclub  หน้าเพจส่วนตัว
www.facebook.com/TangmoTour       


ตำแหน่ง : เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ , พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-พระพุทธมหาธรรมราชา-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-อิมพีเรียล ภูแก้ว

06.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านบัวตอง เมนูไก่ย่างวิเชียรบุรี
12.30 น. หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่ จ.เพชรบูรณ์
14.00 น. จ.เพชรบูรณ์ นำท่านแวะนมัสการ “พระพุทธมหาธรรมราชา” องค์จำลอง
ที่พึ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้เอง เพื่อความเป็นสิริมงคล พระพุทธมหาธรรมราชาองค์นี้จำลองมาจากองค์จริงๆ ที่ใช้ในพิธีอุ้มพระดำน้ำ
ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ
จังหวัดเพชรบูรณ์พระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะสมัย
ลพบุรีชาวบ้านพบในแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวัด จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดนี้
16.00 น. เดินทางถึง แค้มป์สน จ.เพชรบูรณ์ ดินแดนทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง มีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาวแทบทั้งปี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย" นำท่านเปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นชม วัดพระธาตุผาแก้ว เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ และกำลังก่อสร้างเพิ่มเติม ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน บนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากนำศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนา และมีที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้ 360 องศา กลายเป็นความสวยงามที่รวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งในทางธรรม และในทางธรรมชาติ นำท่านเข้าสู่ที่พัก...อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท รีสอร์ทสวยท่ามกลางธรรมชาติ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. บริการอาหารเย็น(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย พัก เขาค้อวัลเล่ย์ รีสอร์ท
วันที่ 2 พระบรมธาตุเจดีย์ กาญจนาภิเษก-พระตำหนักเขาค้อ-Route12-นมัสการพระพุทธชินราช-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.

หลังอาหารเช้า นำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนเขาค้อ นำชม พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์เจดีย์มีเอกลักษณ์ ด้วยสถาปัตยกรรม สมัยสุโขทัย และรัตนโกสินทร์ประยุกต์ เชื่อว่าหากใครมีโอกาสแวะมาสักการะ อย่าลืมตีระฆังที่เป็นราวยาวด้านข้าง ให้ครบทุกใบ เพราะเชื่อกันว่ากันว่าอายุจะยืนยาวอีกหลายปี ชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เป็นจุดชมวิวที่ดีมาก สร้างด้วยหินอ่อนรูปสามเหลี่ยมเพื่อเทิดทูน วีรกรรมของ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อป้องกันผืนแผ่นดินไทย ชมพิพิธภัณฑ์อาวุธ(ฐานอิทธิ) แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยสมรภูมิเลือดเขาค้อ จากนั้นขึ้นชม พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่บนเขาย่า เป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ สูงกว่าน้ำทะเล 1,050 เมตร

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านมาลี

13.00 น.

นำท่านแวะ Route 12 เป็นจุดพักรถ ร้านกาแฟ และของฝาก เก๋ๆ ก่อนอำลาเขาค้อ

14.00 น.

เดินทางสู่ จ.พิษณุโลก ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมกับทิวทัศน์สองข้างทาง

16.00 น.

ถึง จ.พิษณุโลก นำท่านสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อสักการะ พระพุทธชินราช ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยองค์หนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีซุ้มเรือนแก้วที่คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยาลักษณะเป็นรูปตัวเหรา ถือเป็นศิลปะที่สวยงามมากอย่าหนึ่ง พระพุทธชินราชประดิษฐานในวิหารลักษณะเก้าห้อง ซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ทำให้องค์พระสวยงามบริบูรณ์อย่างในปัจจุบัน

17.00 น.

บริการอาหารค่ำ(6) ร้านแพภูฟ้าไทย

18.00 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

22.30 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


ค่าใช้จ่าย

ข้อตกลงในการให้บริการ

 

     อัตราค่าบริการนี้รวม

1.  ค่ารถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.  ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.  ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4.  ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ, ค่าล่องเรือโตนเลสาบ
6.  ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7.  ค่ามัคคุเทศก์ไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

     อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์,
ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2.  ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.  ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6.  ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด

  


     เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.  เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  สำหรับการออกใบแจ้ง     หนี้และใบรับเงินของท่าน
2.  การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถบัส ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำที่นั่งละ 2,000 บาท เพื่อ     เป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์

3.  การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า     ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

     การยกเลิกการเดินทาง

1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน                 บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน             บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน              บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4.  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน         บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5.  การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ

     หมายเหตุ

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่   และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
สถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

เงื่อนไขการจอง :

1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ( และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน )
2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-274-9111


ติตด่อ : บริษัท แตงโมทัวร์ จำกัด
โทร : 02-277-0000
อีเมล์ : pannathat_mtc@hotmail.com ,info@tangmotour.com
เว็บไซท์ : http://www.tangmotour.com
เที่ยวสบายกระเป๋า ทั่วไทย 5 ภูมิภาค กับ สทน.
ค้นหาข้อมูลเว็บไซท์ใหม่ สทน.

การบริการท่องเที่ยวไทยภายใต้กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาชิกใหม่ สทน.
ADT2-0997-0360
โรงแรมอัล มีรอซ (บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด)
ADT2-0995-0360
อุ้มผางบุรี รีสอร์ท
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ


สทน. บูมเส้นทางระเบียงศรษฐกิจ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
599/29 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2192 1924-6 โทรสาร.0 2192 1951-2
E-mail: adt01@domesticthailand.com website : http://www.domesticthailand.com